تبلیغات
وبلاگ رسمی راضیه فولادوند - لیلا
تاریخ : چهارشنبه 22 بهمن 1393 | 04:32 ب.ظ | نویسنده : راضیه فولادوند

د کَس دَمتَقه حال لیلا نماو
چِنه مِ کَس اِ ایله تنیا نماو

د تیژی دنونَل هوژت کُل نهه
گِری کورَ ای قومیه آ نمو

قیطیته هفت ساله گه دشمنیم
یه هفت ساله ماوارِمو سا نماو

چی لافاووی کَتمِ دراوَل ولات
chi lafawi katme derawal velat
دِلِم بیشتر اژ یه گه رسوا نماو

د دِلمَر تُرِ تو یه گِل گم بیه
ارا گِل دوِم هونه یه لا نماو

چی دارِ بَلی آگرت گرتمه
لَشی گه سُزونت دَر آزا نماو

زمونی تو خاپوره ویرِِ مِ بین
د کس ار دلِم هونه همسا نماو

ا پا لیوه ایم کس نموسی ...بچِن
د کَس دمتقه حال لیلا نماو

راضیه فولادوند  • paper | اخبار | خرید اینترنتی